Familierecht

Het familierecht is zeer breed. De opsomming hieronder is zeker niet uitputtend maar geeft een indruk van wat wij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Heeft u een vraag die hier niet tussen staat, schroom dan niet om te bellen of een contactformulier in te vullen zodat wij u kunnen bereiken.

Echtscheiding

Ten eerste de echtscheiding. Deze kan eenzijdig worden opgestart bij de rechtbank (partijen hebben ieder een eigen advocaat) of op gemeenschappelijk verzoek (partijen hebben samen een advocaat of mediator). Zijn er kinderen betrokken, dan dient er een ouderschapsplan te worden overgelegd. Ditzelfde geldt bij ontbinding geregistreerd partnerschap. Ook bij een verbreking samenwoning is het, hoewel niet verplicht, nuttig om de rechtbank in een beschikking de hoofdverblijfplaats van de kinderen, een regeling ter verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (omgang) en kinderalimentatie vast te laten leggen.

Alimentatie

De rechtspraak neemt bij beslissingen over kinder- en partneralimentatie veelal de zogenaamde Tremanormen als uitgangspunt (rapport Alimentatienormen).
De laatste jaren is er veel gewijzigd in de wijze waarop de draagkracht voor alimentatie wordt berekend. Vandaag de dag past men bij kinderalimentatie een rekenformule toe waarbij bijvoorbeeld als woonlast 30% van het netto besteedbaar maandinkomen wordt gehanteerd. In het geval van partneralimentatie wordt met de werkelijke woonlast rekening gehouden. Zo zijn er nog meer verschillen.

Alimentatie wordt niet betaald?

Is er eenmaal kinder- of partneralimentatie vastgelegd in een beschikking en betaalt de onderhoudsplichtige niet? Dan kan kosteloos het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen worden ingeschakeld, dit is een overheidsinstantie.
Wilt u een alimentatie(her)berekening laten maken, bijvoorbeeld omdat u uit elkaar gaat of wanneer er een wijziging is opgetreden in uw situatie of die van uw ex-partner? Neem gerust contact op.

Gezag en omgang

Als u getrouwd bent of geregistreerd partner en er wordt een kind geboren, dan bent u zonder dat u daar verder wat voor hoeft te doen beiden juridisch ouder. Daarnaast hebben de ouders ieder automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die ze samen krijgen.
Bent u samenwoner, dan moet u allereerst met toestemming van de moeder het kind erkennen. Dat houdt in dat u als ouder van het kind op de geboorteakte geregistreerd wordt. Erkennen gebeurt meestal in het gemeentehuis, al kan dat ook via de notaris.
De moeder uit wie het kind geboren wordt, heeft automatisch het ouderlijk gezag. Om samen met moeder het ouderlijk gezag te krijgen moet u als samenwoner nog een extra handeling verrichten, namelijk een aantekening laten maken in het gezagsregister van de rechtbank. Dit kan heel eenvoudig op https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Gezag middels digid (van beide ouders).

Verzorging en opvoeding
Wanneer de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, dan houdt dat in dat zij gezamenlijk beslissingen nemen over de verzorging en de opvoeding van de kinderen (school, medische kwesties, verhuizing, aanvragen id-bewijs) etc. Verder hebben zij gezamenlijk het bewind over het vermogen van de kinderen. Als de moeder geen toestemming geeft voor gezamenlijk gezag, dan kan dit geschilpunt aan de rechtbank worden voorgelegd.

Dat kinderen vanaf 12 jaar bij het uiteengaan van hun ouders zelf mogen kiezen bij wie zij gaan wonen en/of zij omgang met de andere ouder willen is een groot misverstand.

Contact met kinderen
Ouders bepalen samen hoe het contact met de kinderen eruit komt te zien nadat zij uit elkaar gaan. De kinderen moeten hierbij op leeftijdsadequate wijze worden betrokken. Komen ouders er niet uit, dan kan de rechter worden verzocht een beslissing te nemen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar zal de rechtbank een kind uitnodigen voor een zogenaamd kindgesprek. In de familierechtpraktijk komen wij regelmatig cliënten tegen die denken dat het hoorrecht inhoudt dat kinderen vanaf 12 jaar bij het uiteengaan van hun ouders zelf mogen kiezen bij wie zij gaan wonen/of zij omgang met de andere ouder willen. Dit is een groot misverstand.

De rechter zal de mening van de minderjarige meewegen in zijn oordeel, maar dit is niet per definitie doorslaggevend. Dat zou teveel druk op een kind leggen, wat immers van nature loyaal is naar beide ouders en niet wil kiezen omdat hij geen van beiden wil teleurstellen. Bovendien kan een kind zelf niet overzien wat bepaalde beslissingen voor zijn ontwikkeling op de langere termijn betekenen. Een rechter beslist datgene wat hij in de gegeven situatie het meest in het belang van de minderjarige acht. Logischerwijs legt de mening van een jongere naarmate hij ouder wordt wel steeds meer gewicht in de schaal.

Afstamming

Is een man getrouwd of heeft hij een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan is hij automatisch (wettelijk) de vader. In andere gevallen kan hij het kind erkennen. Ook duomoeders kunnen een kind erkennen. U kunt een kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

Wil de moeder geen toestemming geven voor erkenning? Dan kan de rechtbank worden verzocht om vervangende toestemming erkenning te verlenen (mits u de verwekker bent). Weigert de vader/verwekker juist het kind te erkennen? Het is mogelijk de rechtbank te verzoeken om vaststelling van het vaderschap. Overigens is de verwekker onderhoudsplichtig, ook zonder dat erkenning heeft plaats gevonden.

Naast de hiervoor genoemde kwesties kunnen wij u ook bijstaan met oog op bijvoorbeeld een voornaamswijziging, vervangende toestemming op grond van de Paspoortwet, meerderjarigverklaring, als om een gezagsbeëindigende maatregel wordt verzocht etcetera.

Problemen bij gezamenlijk gezag?

Wanneer gezamenlijk gezag voor grote problemen zorgt waardoor het kind klem komt te zitten, bijvoorbeeld wanneer steeds de rechter de knoop door moet hakken (over paspoort, medische behandeling, school) omdat ouders er samen niet uitkomen, dan kan dit aanleiding zijn om de rechtbank te vragen om het gezamenlijk gezag te wijzigen in eenhoofdig gezag.

Bijstand van RTS Advocaten

Wilt u weten of een door u op te starten procedure kansrijk is? Is er door de wederpartij een verzoekschrift ingediend en wilt u verweer voeren? Neem tijdig contact op met RTS advocaten. Wij hebben jarenlange ervaring en staan u graag bij. Ook voor informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.