Civiel jeugdrecht

Ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling (OTS) is een beperking van het ouderlijk gezag. De Raad voor de Kinderbescherming kan de Kinderrechter verzoeken uw kind onder toezicht te stellen als de Raad na onderzoek van mening is dat er sprake is van ernstige (opvoeding)problemen die de ontwikkeling van de minderjarige in gevaar brengen. Als de Kinderrechter de ondertoezichtstelling uitspreekt, zal een gezinsvoogd uw gezin begeleiden bij het uitoefenen van de opvoedingstaken. De Kinderrechter kan de ondertoezichtstelling voor maximaal 12 maanden opleggen en indien nodig, op verzoek, verlengen voor telkens maximaal 12 maanden.

Uithuisplaatsing

Als de Kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, blijft de minderjarige in veel gevallen thuis wonen.
In sommige gevallen wordt echter besloten tot een uithuisplaatsing van de minderjarige. Of uw kind nu in een gezinsvervangend tehuis of in een gesloten jeugdinrichting terechtkomt, een uithuisplaatsing is voor uw kind en uw gezin de meest ingrijpende maatregel waartoe de Raad voor de Kinderbescherming kan verzoeken als er ernstige zorgen over uw kind of uw gezinssituatie bestaan. Een uithuisplaatsing kan met uw toestemming plaatsvinden. Dan spreken we van een vrijwillige plaatsing. Bent u het niet eens met een uithuisplaatsing? Dan zal de gecertificeerde instelling, de Raad voor de Kinderbescherming of de Officier van Justitie de rechter een machtiging tot uithuisplaatsing moeten verzoeken. Als de rechter de machtiging verleent, kan dat voor maximaal 12 maanden. De machtiging kan op verzoek worden verlengd, telkens voor de duur van 12 maanden.

Schriftelijke aanwijzing

Een ondertoezichtstelling is een maatregel die uw gezag beperkt. De gezinsvoogd wordt aangesteld voor de minderjarige en neemt samen met u als ouders beslissingen over uw kind. Het kan voorkomen dat de gezinsvoogd een beslissing neemt waar u het als ouders niet mee eens bent. De gezinsvoogd kan dan besluiten tot het geven van een schriftelijke aanwijzing die u als ouders dient op te volgen. Als ouders heeft u het recht om tegen deze aanwijzing van de gezinsvoogd bezwaar te maken bij de rechter. Dit zogenaamde verzoek om vervallenverklaring dient binnen 2 weken na afgifte van de aanwijzing bij de rechtbank te zijn ingediend. De rechter zal u en de gezinsvoogd ter zitting uitnodigen om uw bezwaar te bespreken.

Zitting

De rechter zal in beginsel altijd ouders en de minderjarige van twaalf jaar en ouder uitnodigen om hun mening kenbaar te maken alvorens een beslissing te nemen. U mag zich tijdens de zitting laten bijstaan door een advocaat.

In situaties waarbij de rechter van mening is dat de zorgen over de minderjarige zodanig ernstig zijn dat een zitting niet kan worden afgewacht, kan de rechter een zogenaamde spoedmachtiging afgeven. De ouders en de minderjarige worden dan van te voren niet op de hoogte gesteld. De rechter kan beslissen dat de minderjarige bij familie of in een crisis-pleeggezin wordt geplaatst. Indien het niet anders kan, wordt in sommige gevallen zelfs overgegaan tot het plaatsen van de minderjarige in een gesloten jeugzorgdinstelling. Binnen twee weken dient wel de zitting plaats te vinden.

Hoger beroep

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de rechter om uw kind onder toezicht te stellen en/of uit huis te plaatsen, kunt u binnen 3 maanden na de beslissing hoger beroep instellen bij het Gerechtshof. In dit soort zaken is geen griffierecht verschuldigd.
U kunt hoger beroep alleen instellen door tussenkomst van een advocaat.

Bijstand van RTS Advocaten

Een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing zijn maatregelen die voor uw kind en uw gezin enorm ingrijpend zijn. Het is dan ook van groot belang dat u zich tijdens de zitting laat bijstaan door een advocaat die u en uw kind kan informeren en adviseren over het verloop van de procedure maar ook de juridische kant van uw zaak bewaakt ter terechtzitting.

Is er een verzoek tot ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing ingediend of vreest u dat een dergelijk verzoek zal worden ingediend, neemt u dan contact op met RTS advocaten. Mr. S. Kuijs en mr. T.J.E. op de Weegh hebben beiden jarenlange ervaring in het jeugdrecht en staan u graag bij. Wij gaan indien nodig ook mee naar een bespreking bij de gezinsvoogd op kantoor.